SMANJITE TROŠKOVE, UŠTEDITE VREME, POVEĆAJTE EFIKASNOST I VAŠU ZARADU

Naš cilj je uspešan i zadovoljan klijent

+381 60 303 86 89
IDEJA+USPEŠAN TIM+PRAVOVREMENE INFORMACIJE=OČEKIVANI REZULTATI

Maksimalna posvećenost svakom klijentu

ALPI LUX

Alpinisti - jaki, sposobni, ambiciozni, strpljivi, borbeni. Svakoj destinaciji pristupaju sa velikim elanom i motivacijom.

Put ka realizaciji Vaše poslovne ideje je svakako sinonim sa alpinistom koji pokušava da osvoji planinski vrh, suočavajući se sa raznim izazovima.

U savremenim uslovima poslovanja neophodno je:

 • brzo prilagođavanje tržišnim promenama,
 • razvijati nove ideje za unapređenje biznisa,
 • kreirati ambiciozan i kompetentan tim saradnika,
 • obezbediti pravovremene i korisne informacije,
 • donositi strateške poslovne odluke.

O Nama

Osnovna delatnost Agencije ALPI LUX je pružanje raznovrsnih računovodstvenih usluga preduzetnicima, pravnim licima, poresko savetovanje, konsalting, podrška pri registraciji delatnosti, priprema dokumentacije za odobrenje kredita, izrada biznis planova kada startujete Vaš biznis ili planirate neku investiciju.

Jelena Mitić

Vođenje poslovnih knjiga, podnošenje poreskih prijava, obračun zarada, izrada finansijskih izveštaja i raznih evidencija poverite OVLAŠĆENOM RAČUNOVOĐI sa SERTIFIKATOM i LICENCOM nadležne institucije.

Kao ovlašćeni računovođa zadovoljstvo mi je da Vam mogu ponuditi svoje profesionalne usluge u skladu sa poslovnom etikom, prilagođene Vašem poslovanju po najpovoljnijim cenama.

Usluge

Naše usluge

Korišćenjem usluga Agencije za računovodstvo ALPI LUX možete smanjiti administrativne troškove, uštedeti vreme i povećati efikasnost Vašeg poslovanja, što Vam daje mogućnost da se posvetite razvoju biznisa i kvalitetu svojih proizvoda i usluga.

Nudimo mogućnost elektronske razmena podataka i dokumenata na daljinu bez ličnog dolaska.

Registracija i osnivanje preduzetnika/pravnih lica

Početak realizacije Vaše poslovne ideje najpre započinjete registracijom delatnosti kod APR-a, tj. osnivanjem preduzetnika/pravnog lica. Ovaj posao možemo završiti za Vas na brz i jednostavan način, kako bi u što kraćem roku otvorili poslovni račun u banci i krenuli sa poslovanjem. Nudimo vam mogućnost predaje zahteva APR-u u elektonskom obliku uz niše troškove registracije, pripremu osnivačnog akta, pomoć pri uplati osnivačkog uloga u banci.

Materijalno i robno knjigovodstvo u veleprodaji

Analitička evidencija materijala, sirovina, gotovih proizvoda i robe u odgovorajućim objektima, izrada kalkulacija, nivelacija cena, knjiženje komisione robe, konsignacija, evidencija prodaje robe u maloprodaji i veleprodaj, pregled stanja po objektima, promet u objektima, promet po vrsti artikala, interni prenosi, evidencija KEPU knjige.

Priprema i izrada završnog računa

Pored zakonske regulative (Zakona o računovodstvu, Pravilnika o sadržaju obrazaca finansijskih izveštaja, Pravilnika o kontnom okivru), pružamo adekvatne konsalting usluge na pripremi interne regulative za vođenje poslovnih knjiga i izradu završnog računa (Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o popisu, Računovodstvene politike). U okviru paketa usluga omogućavamo Vam izradu i predaju završnog računa u skladu sa zakonskom regulativom i predviđenim rokovima.

Vođenje glavne knjige i pomoćnih evidencija

Sve poslovne promene se evidentiraju na kontima glavne knjige, kao i analitički po vrstama dobavljača, kupaca, dinarskih i deviznih računa, pojedinačnim vrstama prihoda, troškova, kamata, osnovnih sredstava u skladu sa računovodstvenom dokumentacijom.

Finansijska analiza i izveštavanje

Ažurna evidencija stanja i prometa robe, materijala, gotovih proizvoda po magacinima, kanalima distribucije, struktura prihoda i rashoda, stanja potraživanja i obaveza, analiza pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti, finansijske strukture i finansijskog položaja. Predlozi za poboljšanje poslovanja tj. smanjenje troškova, povećanje prodaje i naplate potraživanja.

Vođenje poreskih evidencija, obračun PDV

Priprema i dostavljanje poreskih prijava prema vrsti registrovane delatnosti, adekvatni obračuni, PDV evidencija. Knjiženje u savremenom poslovnom softweru koji omogućava ispravnost i tačnost obračuna.

Poresko savetovanje

Pružanje neophodnih informacija i saveta kod tačnog utvrđivanja poreskih obaveza i poreskog oslobođenja (PDV, porez na prihode fizičkih lica, porez na dobit, carina, akciza).

Obračun amortizacije osnovnih sredstava

Analitička evidencija osnovnih sredstava po grupama, utvrđivanje nabavne i sadašnje vrednosti, obračun amortizacije.

Proizvodnja

Knjiženje prijemnice materijala, sirovina, trebovanje materijala za potrebe proizvodnje gotovih proizvoda po zadatim normativima, obračun troškova, praćenje stanja zaliha.

Vođenje blagajne

Ažurna evidencija stanja u blagajni, rasknjižavanje gotovinskih pazara na osnovu prodaje proizvoda i usluga i sl.

Obračun zarada, ugovora o delu i autorskih honorara

Kadrovska evidencija, obračun zarada, naknada zarada, prevoza, službeni put, autorskih honorara, isplata po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, zakupa i sl.

Izrada biznis plana

Prema ukazanoj potrebi u poslovanju nudimo mogućnost ugovaranja izrade biznis plana za narednu poslovnu godinu, planiranje poslovnih prihoda, rashoda, poslovnog rezultata, opravdanost investicionih ulaganja, savetovanje u vezi korišćenja bankarskih kredita i sl.

E-fakture (prijava na SEF, izdavanje, slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektonskih faktura)

Pružanje kompletne usluge u skladu sa ZEF (zakonom o elektronskom fakturisanju), izrada avansnih i konačnih faktura, knjižnog odobrenja, zaduženja, elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a.

E-delovodnik

Sortiranje kompletne ulazno-izlazne dokumentacije u elektonskom obliku kroz različite knjige dokumenata, brzo i efikasno pretraživanje.

E-arhiva

Arhiviranje dokumentacije u elektronskom obluku, izrada, obrada, čuvanje i slanje arhivske knjige i izrada izveštaja.

Izrada svih potrebnih Pravilnika po najpovoljnijim cenama

O radu, o organizaciji i sistematizaciji poslova, o računovodstvu i računovodstvenim politikama, o popisu, zaštiti podataka o ličnosti, o arhiviranju i čuvanju arhivske građe i dr.

F.A.Q

Često Postavljana Pitanja

Preduzetnik je fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu delatnost u cilju ostvarivanja prihoda podnošenjem zahteva za registraciju kod nadležnog organa (APR). Prilikom registracije određuje svoje poslovno ime, sedište-mesto obavljanja delatnosti I šifru delatnosti. Nakon registracije preduzetnik otvara poslovni račun u banci I otpočinje sa obavljanjem delatnosti.

Oblici preduzetnika (obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti) su:
 • Preduzetnik - porez plaća na oporezivu dobit
 • Preduzetnik paušalac- porez plaća na paušalno utvrđeni prihod
 • Preduzetnik poljoprivrednik – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, porez plaća na oporezivu dobit I vodi poslovne knjige
 • Preduzetnik drugo lice – obveznik poreza na dodatu vrednost.
Preduzetnik za obaveze iz poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom, neograničeno, a za poreske obaveze i sa imovinom svih punoletnih članova domaćinstva.

Uslugu registracije vršimo besplatno na najbrži način uz dogovor dalje poslovne saradnje.

U praksi su moguća tri modela:
 • Paušalac – porez plaća u fiksnom iznosu mesečno po Rešenju Poreske uprave uz obavezu evidentiranja ostvarenog prometa, pri čemu godišnji prihod ne sme preći iznos od 6 miliona dinara.
 • Preduzetnik sa isplatom lične zarade – najbolji je izbor za one koji imaju razvijen biznis ili ugovorene poslove koji će im omogućiti solidan prihod u poslovanju. Preduzetnik nije ograničen vrstom delatnosti I godišnjim prometom kao paušalac. Ukoliko isplaćujete ličnu zaradu, uz isplatu svih poreza I doprinosa isti se priznaju kao trošak poslovanja I na kraju godine umanjuju osnovicu za obračunavanje poreza na dobit. Na tako utvrđeni neto finansijski rezultat plaća samo porez od 10%, bez obaveze plaćanja doprinosa na ceo iznos.
 • Samooporezivanje – preduzetnik ima obavezu da sam obračunava porez na ostvareni prihod i to iskazuje u odgovarajućoj poreskoj prijavi. Osnov za određivanje obaveza je ostvarena dobit, pri čemu iznos poreza zavisi od ostvarenih prihoda. Međutim, na tako utvrđenu dobit plaća I pripadajuće doprinose.
Svojim savetima Vam možemo pomoći u izboru najpovoljnijeg modela za plaćanje poreskih obaveza u skladu sa planiranim načinom poslovanja.

Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, može da raspolaže sredstvima sa svog tekućeg računa na ime prihoda od samostalne delatnosti, bez obaveze plaćanja poreza I doprinosa, knjiženjem na teret računa neraspoređenog dobitka iz ranijih godina ili računa lična primanja poslodavca. Na ovaj način nije umanjio osnovicu za obračunavanje poreza na prihod od samostalne delatnosti na kraju poslovne godine.

Za svako dodatno pojašnjenje, možete poslati pitanje.

Obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja prema Zakonu o računovodstvu imaju:
 • pravna lica
 • druga plavna lica
 • preduzetnici
 • ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica.

Razvrstavanje se vrši na osnovu sledećih kriterijuma:
 • Prosečnog broja zaposlenih
 • Ostvarenog poslovnog prihoda
 • Vrednosti ukupne aktive-imovine.
Na osnovu navedenih podataka ostvarenih u prethodnoj godini vrši se razvrstavanje u sledeće kategorije pravnih lica i preduzetnika:
 • mikro
 • mala
 • srednja i
 • velika.
Razvrstavanje određuje set finansijskih izveštaja, osnov vrednovanja bilansnih pozicija i premenu različitog seta poreskih propisa.

Sva privredna društva se registruju podnošenjem zahteva za registraciju kod nadležnog organa (Agencije za privredne register), uplatom odgovarajuće naknade i ostale prateće dokumentacije. Predlažemo Vam uslugu podnošenja zahteva za registraciju u elektonskom obluku, na najbrži I najpovoljniji način.

Uslugu registracije vršimo besplatno uz dogovor dalje poslovne saradnje

Sve je češća upotreba dokumenata izdatih u elektronskom obliku (npr. u PDF formatu) koja može da sadrži elektonski potpis ili neku drugu identifikacionu oznaku. Elektronsko potpisivanje dokumenata omogućeno je kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdatog od strane sertifikacionih tela registrovanih u RS (MUP RS, JP Pošte Srbije, Halcom, Privredne komore Srbije, E-smart Systems).

Možete nam se obratiti za svaku dodatnu informaciju u vezi potreba elektronskog potpisivanja dokumenta.

Elektronska faktura je dokument izdat isključivo u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju kroz sistem elektronskih faktura (SEF) i sa svim neophodnim elementima propisanim istim Zakonom. Privredni subjekti u skladu sa stupanjem na snagu navedenog Zakona će biti u obavezi da vrše izdavanje, prijem, čuvanje elektronskih faktura i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF.

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati kao bi Vam omogućili savet, podršku i dodatne informacije.

Evidentiranje prometa dobara i usluga na malo vršiće se na novim elektronskim fiskalnim uređajima, koji mora da sadrže određene elemente propisane od strane Poreske uprave. Fiskalizacija je obavezna za sve preduzetnike i privredna društva koja posluju u prometu na malo, osim izuzetaka koji su definisani zakonom.

Možete nam se obratiti kako bi Vam pružili podršku da blagovemeno izvršite evidentiranje svojih prodajnih objekata, prijavu na servis, obezbedite bezbednosni element.

Kontakt

Kontaktirajte nas

Adresa

Bulevar Nemanjića br. 25
TC Zona 3 lokal k-20
18105 Niš

Pozovite nas

+381 60 303 86 89


Email

jelena@alpilux.rs

jelenamitic770@gmail.com

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
07:30- 14:30

Možete nam se obratiti direktno za svaku konsultaciju kako biste dobili neophodnu informaciju popunjavanjem sledećih podataka: